Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Klient, który zawarł z Datacenterworld.pl Sp. z o.o. – właścicielem sklepu Datawenterworld.pl umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego, e-maila,  telefonicznie) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy,

b. a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować:

Datacenterworld.pl Sp. z o.o.

Ul. Majolikowa 23 F, 03-125 Warszawa

Email : sklep@datacenterworld.pl 

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Datacenterworld.pl Sp. z o.o.zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Datacenterworld.pl Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Datacenterworld.pl Sp. z o.o. została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Datacenterworld.pl Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Datacenterworld.pl Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności po otrzymaniu materiałów lub do czasu dostarczenia do Datacenterworld.pl Sp. z o.o. dowodu

Zwrotu materiałów proszę dokonać na adres:

Datacenterworld.pl Sp. z o.o.

Ul. Majolikowa 23 F,

03-125 Warszawa

 

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których klient traci prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Datacenterworld.pl Sp. z o.o.

e-mail: sklep@datacenterworld.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru:

………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko klienta(-ów):……………………………………………………………………………….

Adres klienta(-ów):………………………………………………………………………………………….

 

Dane dodatkowe (obowiązkowe):

Numer klienta:……………………………………………………………………………………………………..

Numer faktury:……………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w transakcji, chyba, że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient  nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym, jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy): 

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………

Podpis klienta(-ów)

 

……………………………………………………

Data

(*)Niepotrzebne skreślić

 

 

  • LEGRAND
  • EDP Europe
  • DataCenterWorld
  • Modular DC Solutions
  • Raritan
  • 3M
  • Wappex
  • WASP